Posts

Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА
от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 20.03.2018 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № 9, при следния

ДНЕВЕН   РЕ Д:

1 Избор на УС и Председател на УС 2 Освобождаване на членове на УС и Сдружението. 3 Промяна на адреса на седалището на Сдружението. 4 Финансов отчет  5 Разни.
На основаниe Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници. (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.


От Управителния съветImage
Днес, в 28-те страни на ЕС, има около 650 000 затворници. Само 1 от 5 от тях се занимава с някакъв вид дейност и само 3% от тях работят за външни лица. Безработицата, липсата на адаптирани модели за обучение и загубата на идентичността и чувството за принадлежност към гражданска общност все още определят твърде високо ниво на рецидивизъм сред едни от най-непривилегированите индивиди.
Тръгвайки от тези цифри и от осъзнаването, че в цяла Европа вече е съвсем обичайно да се прилагат творчески (и по-специално театрални) дейности в пенитенциарните институции, за да се подпомогнат лишените от свобода в техния процес на рехабилитация, работата по проекта адресира липсата на структурирани модели за валидиране и сертифициране на хоризонтални и специфични умения, които могат да бъдат придобити чрез такива дейности и които биха могли да бъдат полезни при излизане от затвора.
Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” е активен партньор, работещ по интелектуалните резултати на проек…

Заключителна среща по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 27.04.2016г.
Във връзка с дейностите по информираност и публичност по проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015г., бе проведена Заключителна среща за оценка и представяне на резултатите. Експерти по проекта представиха процесите по създаване и въвеждане на специализирана програма за превъзпитание в Затвор Пловдив, с фокус върху уязвими групи като хора от ромски произход, с ментални проблеми, ниско интелектуално ниво и хора със зависимости. Бе прожектиран документален филм обхващащ груповата работа с осъдени лица и постановката на две пиеси по подхода форум театър, който визуализира ангажимента на участващите осъдени лица към процеса на личностно развитие и подготовка за ресоциализация. Участващите експерти от Затвор Пловдив, ОС „ИН”, ЦСРИ – Пловдив и други организации обмениха мнения относно възможностите за продължаване на дейностите в подкрепа на осъдени лица, с фокус уязвими групи в затвора. Ръководството на Затвор Пловдив, като ключов партньор  по проекта, оцениха …

Форум театър в Затвор Пловдив

Image
Пловдив, 22.04.2016г.


Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено театрално представление в Затвор Пловдив. Актьори в постановката бяха осъдени лица от групите за работа по специализираната програма за превъзпитание, фокусирана върху уязвимите групи в затвора. С помощта на театрален експерт бяха изпълнени две сцени по метода на Форум театър, като с участието на публиката се постигна щастлив край на сценките и се визуализира личностната промяна вследствие на работата на психолозите по проекта с осъдени лица. Публиката много хареса актьорския потенциал и бурно аплодира своите колеги. Ръководството на Затвор Пловдив оцениха високо постигнатото чрез дейностите по проекта и изразиха своето желание, групите по актьорско майсторство да продължат. 
Театралната постановка беше наблюдавана и от група експерти от шест държави, посетили Пловдив, по проект “Skillsforfreedom”, финансиран по програма Еразъм плюс.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138…

Обучение в Менторство на младежи от PTPI

Image
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 20 и 27 февруари  обучение с младежи от пловдивския клон – PTPISmiles, на международната младежка организация PTPI, в която членуват ученици от горен курс от пловдивски училища, по проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. В обучението участваха 20 ученици с интерес към работа с връстници в социални институции за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на два дни те бяха запознати и обучени в менторския подход, съобразно тяхната възраст и желания. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода.
Чрез менторския подход  учениците ще могат по-ефективно да комуникират със своите връстници, като новите умения ще им бъдат полезни в тяхната доброволческа дейност. В края на обучението, младежите дадоха положител…

Заключителна кръгла маса за представяне на резултатите по проект ,,Менторство за самопомощ”

Image
На 26 февруари в Дома на културата ,,Борис Христов”, гр. Пловдив, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе Областна кръгла маса с представители на училища и неправителствени организации за представяне на резултатите от приключващия проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на събитието бе да представи постиженията на обучените по проекта учители и възпитатели, подхода Менторство за работа с деца в риск, в училищна среда, както и възможностите на донорската програма и като място за среща на професионалисти за обмен на идеи и сформиране на нови партньорства.  Срещата започна с кратко представяне на проекта и презентация на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Бяха разгледани приоритети на Програмата, условия за кандидатств…

Изложба на деца и представяне на медиатори в ОУ „Кирил Нектариев” и ВУИ „Ангел Узунов” по проект ,,Менторство за самопомощ”

Image
На 24 и 25 февруари в ОУ,,Кирил Нектариев”, гр. Пловдив, и ВУИ „Ангел Узунов”, гр. Ракитово,  бяха открити изложба на деца, които са подкрепяни чрез метода Менторство, от техни учители, по проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Изложбите, озаглавени „Моята визия за бъдещето”, целяха да се представи напредъка на децата, подкрепяни от учители-ментори, в тяхната интеграция в училищния живот, както и засиления им интерес към учебния процес.  Творбите на учениците  бяха поставени  на централно място, така че да могат да се видят от всички ученици. Подкрепените деца бяха визуализирали техните желания за бъдещето в пъстроцветни макети, рисунки, апликации и плакати, с които представяха своите идеи. Всички бяха впечатлени от положеното усърдие и красотата на изложените творби. Бе отличен и общ елемент във всичките изложби на децата – отпечатък на техн…