Posts

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"

Image
Дори в тъмницата може да има цветове. Ако там влезе културата. Това подсказват десетки творби на лишени от свобода, подредени в изложба в Общинския съвет. Проектът „Умения за свобода – артистични пътища за развитие на професионални умения за затворници” по програма Еразъм плюс доказва, че затворниците могат да се почувстват творци и могат да преживеят изкуството в себе си, ако бъдат провокирани, разбира се. Това бе целта на експертите от нашата организация - да  накараме обитателите на иначе това мрачно място да отворят сетивата си с инструментите на културата. 

В експерименталната част на  проекта, реализирана в Затвор Пловдив,  се включиха лишени от свобода мъже на възраст между 18 и 55 години, като над 30 от тях са участваха в няколко работилници - ателиета по декупаж, спирит ефект, пластика- работа с глина и рециклиране на хартия. Засилен нтерес предизвика и  театралната работилница, в която затворниците  поставиха пиесата "Рейс" на Станислав Стратиев.

 На откриването на и…

Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА
от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 20.03.2018 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № 9, при следния

ДНЕВЕН   РЕ Д:

1 Избор на УС и Председател на УС 2 Освобождаване на членове на УС и Сдружението. 3 Промяна на адреса на седалището на Сдружението. 4 Финансов отчет  5 Разни.
На основаниe Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници. (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.


От Управителния съветImage
Днес, в 28-те страни на ЕС, има около 650 000 затворници. Само 1 от 5 от тях се занимава с някакъв вид дейност и само 3% от тях работят за външни лица. Безработицата, липсата на адаптирани модели за обучение и загубата на идентичността и чувството за принадлежност към гражданска общност все още определят твърде високо ниво на рецидивизъм сред едни от най-непривилегированите индивиди.
Тръгвайки от тези цифри и от осъзнаването, че в цяла Европа вече е съвсем обичайно да се прилагат творчески (и по-специално театрални) дейности в пенитенциарните институции, за да се подпомогнат лишените от свобода в техния процес на рехабилитация, работата по проекта адресира липсата на структурирани модели за валидиране и сертифициране на хоризонтални и специфични умения, които могат да бъдат придобити чрез такива дейности и които биха могли да бъдат полезни при излизане от затвора.
Сдружение “Обединени професионалисти за устойчиво развитие” е активен партньор, работещ по интелектуалните резултати на проек…

Заключителна среща по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 27.04.2016г.
Във връзка с дейностите по информираност и публичност по проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015г., бе проведена Заключителна среща за оценка и представяне на резултатите. Експерти по проекта представиха процесите по създаване и въвеждане на специализирана програма за превъзпитание в Затвор Пловдив, с фокус върху уязвими групи като хора от ромски произход, с ментални проблеми, ниско интелектуално ниво и хора със зависимости. Бе прожектиран документален филм обхващащ груповата работа с осъдени лица и постановката на две пиеси по подхода форум театър, който визуализира ангажимента на участващите осъдени лица към процеса на личностно развитие и подготовка за ресоциализация. Участващите експерти от Затвор Пловдив, ОС „ИН”, ЦСРИ – Пловдив и други организации обмениха мнения относно възможностите за продължаване на дейностите в подкрепа на осъдени лица, с фокус уязвими групи в затвора. Ръководството на Затвор Пловдив, като ключов партньор  по проекта, оцениха …

Форум театър в Затвор Пловдив

Image
Пловдив, 22.04.2016г.


Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено театрално представление в Затвор Пловдив. Актьори в постановката бяха осъдени лица от групите за работа по специализираната програма за превъзпитание, фокусирана върху уязвимите групи в затвора. С помощта на театрален експерт бяха изпълнени две сцени по метода на Форум театър, като с участието на публиката се постигна щастлив край на сценките и се визуализира личностната промяна вследствие на работата на психолозите по проекта с осъдени лица. Публиката много хареса актьорския потенциал и бурно аплодира своите колеги. Ръководството на Затвор Пловдив оцениха високо постигнатото чрез дейностите по проекта и изразиха своето желание, групите по актьорско майсторство да продължат. 
Театралната постановка беше наблюдавана и от група експерти от шест държави, посетили Пловдив, по проект “Skillsforfreedom”, финансиран по програма Еразъм плюс.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138…

Обучение в Менторство на младежи от PTPI

Image
Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе на 20 и 27 февруари  обучение с младежи от пловдивския клон – PTPISmiles, на международната младежка организация PTPI, в която членуват ученици от горен курс от пловдивски училища, по проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. В обучението участваха 20 ученици с интерес към работа с връстници в социални институции за деца, лишени от родителски грижи. В рамките на два дни те бяха запознати и обучени в менторския подход, съобразно тяхната възраст и желания. Чрез разнообразните упражнения, задачи и казуси водещите успяха да представят  по оригинален и запомнящ се  начин  същността на метода.
Чрез менторския подход  учениците ще могат по-ефективно да комуникират със своите връстници, като новите умения ще им бъдат полезни в тяхната доброволческа дейност. В края на обучението, младежите дадоха положител…

Заключителна кръгла маса за представяне на резултатите по проект ,,Менторство за самопомощ”

Image
На 26 февруари в Дома на културата ,,Борис Христов”, гр. Пловдив, Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие” проведе Областна кръгла маса с представители на училища и неправителствени организации за представяне на резултатите от приключващия проект „Менторство за самопомощ” 390/11.06.2015г., финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г. Цел на събитието бе да представи постиженията на обучените по проекта учители и възпитатели, подхода Менторство за работа с деца в риск, в училищна среда, както и възможностите на донорската програма и като място за среща на професионалисти за обмен на идеи и сформиране на нови партньорства.  Срещата започна с кратко представяне на проекта и презентация на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство. Бяха разгледани приоритети на Програмата, условия за кандидатств…