БГ05 "ФОНД ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ"

Сдружение „Обединени професионалисти за устойчиво развитие стартира проект „За по-добро бъдеще”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София. 


Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 4 646 евро. Негов приоритет е овластяване на уязвими групи и дейностите ще се реализира във Възпитателно училище-интернат в гр. Ракитово, като се работи едновременно  с учениците и учителите. В момента в училището се обучават и възпитават около 58 деца от цялата страна с девиантно и делинкветно поведение, като над 90% от тях са от ромски произход. Проектът пряко работи в подкрепа на общата си цел „Овластяване на уязвими групи”, като инвестира в знания и умения на целевите групи от младежи и учители и възпитатели към ВУИ – гр. Ракитово, като новите умения за справяне с агресията ще спомогне ресоциализацията на младежите в обществото, а също ще им служи за преодоляване на осмисляне и преодоляване на бъдещи конфликтни ситуации. С обученията  за учителите и последващата промяна в работата с учениците се постигат специфичните цели на проекта, а именно  овластяване на учениците за постигане на промяна и активно определяне на тяхното бъдеще, въвеждане на механизми за самопомощ и сътрудничество в ученическата общност, повишаване капацитета на учителите и възпитателите във ВУИ – гр. Ракитово и разширяване на подкрепата от гражданска организация към уязвима и маргинализирана общност.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП 2009 – 2014 г.

ПЪРВИ КОНКУРС ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"