Решаване на проблеми - тренинг с възпитателите на Възпитателно училище интернат "Ангел Узунов"


Във връзка с реализирането на дейностите по проект „За по-добро бъдеще” №92/23.09.2013, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм за Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София,  Сдружение ОПУР проведе обучение на 10 педагогически специалисти от Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов”. Обучението се проведе в гр. Пловдив в рамките на три дни, като основната цел бе обучение на обучители и  запознаване със специално разработена методика „Решаване на проблеми” за целите на възпитателната работа с ученици с девиантно поведение. Тримата най-добри нови обучители проведоха обучение и за останалия педагогически състав на ВУИ . 


_________________________________________________________________________________
www.ngogrants.bg
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за 
подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение “Обединени професионалисти“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Comments

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Изложба с твобри на осъдени лица по проект "Умения за свобода"