Posts

Showing posts from July, 2015

Проект „Менторство за самопомощ”

Image
Пловдив, 30.07.2015г.Сдружение „Обединени професионалисти за .
устойчиво развитие” стартира проект „Менторство за самопомощ”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009 – 2014г., чрез Институт Отворено Общество София,www.ngogrants.bg
Проектът е с продължителност 8 месеца и общ бюджет 12 823,87 евро Този проект ще подкрепи деца с девиантно поведение и в риск от отпадане от училище, чрез обучение на учители и възпитатели. Чрез менторският подход, учители и възпитатели ще подпомагат ученици за успешно вграждане в училищната среда и намаляване риска от отпадане от училище. Ще бъде избрана група от 20 педагози от ВУИ "Ангел Узунов" /гр. Ракитово/, ОУ "П. Волов" и НУ "К. Нектариев" /гр. Пловдив/, които ще бъдат обучени за ментори и ще подкрепят 40 ученици в риск. Менторството, като метод, ще бъде представено пред педагогическия персонал в трите училища, както и като добър опит на …

Първо обучение по проект "Всичко е възможно"

Image
Пловдив, 26.06.2015г.

Във връзка с реализацията на проект „Всичко е възможно” №93-00-138/12.03.2015 г., бе проведено двудневно изнесено обучение за служители на пловдивския затвор за повишаване на квалификацията на участниците за работа с представители на уязвими групи сред осъдени лица. Обучението бе изнесено в хотелска база до с. Старосел и включваше следните теми: „Превенция и профилактика на Бърнаут синдром” и „Индивидуални техники за повишаване на самоконтрола сред служителите”. Обратната връзка от проведеното обучение бе много добра и ще допринесе за провеждането на по-успешен превъзпитателен процес с осъдени лица в пловдивския затвор и затворническите общежития в Пловдив, Кърджали и Смолян.
Проект ”Всичко е възможно” 93-00-138/12.03.2015 г. е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014, http://www.eeagrants.bg/bg/2009-2014/, с програмен оператор Министерство на правосъдието, https://mjs.bg/132/

Plovdiv, 26.06.2015
Atwo-daytrainingofprisonstaff at Plovdiv prison and it…