Posts

Showing posts from November, 2017

Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА
от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „Обединени професионалисти за устойчиво развитие“
На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 20.03.2018 г. /вторник/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № 9, при следния

ДНЕВЕН   РЕ Д:

1 Избор на УС и Председател на УС 2 Освобождаване на членове на УС и Сдружението. 3 Промяна на адреса на седалището на Сдружението. 4 Финансов отчет  5 Разни.
На основаниe Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници. (2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.


От Управителния съвет