Общо събрание на Сдружението

ПОКАНА

от Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност
Обединени професионалисти за устойчиво развитие

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 /2/ от Устава на Сдружението, се свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 15.12.2017 г. /петък/ от 17:30 часа в офиса на адрес гр. Пловдив, ул. „ Арда“ № 9, при следния
                                                     Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1 Избор на УС и Председател на УС
2 Освобождаване на членове на УС и Сдружението.
3 Промяна на адреса на седалището на Сдружението.
4 Изменение на устава
5 Финансов отчет 
6 Разни.
На основаниe Чл. 25. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове на Сдружението или техни пълномощници.
(2) Ако в определения час липсва кворум, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред, на същото място и може да се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.


От Управителния съвет

Comments

Popular posts from this blog

Практическа сесия по Релаксация

Форум театър в Затвор Пловдив

Изложба на деца и представяне на ментори в ОУ „П. Волов” по проект ,,Менторство за самопомощ”