ЕКИП

КОИ СМЕ НИЕ? 


Красимира Харлова
Красимира Димитрова Харлова  е психолог – член на ,,Дружеството на Психолозите в България” и  ръководител на Център по Краткосрочна Терапия ,, Касиопея”.
Завършва образованието си в СУ,,Климент Охридски”. Специализирала в областта на Организационната психология и Психологическите измервания. Работи в сферата на кариерното развитие и индивидуално консултиране. Извършва консултативно обслужване на Детски градини и Училища. Провежда семинари по проблемите на детското психично здраве за родители и учители.
Водещ на групи за собствен опит и развитие към Института по Психодрама ,,Бернхард Ахтенберг”. Работи с деца и юноши в криза.
Участва, като водещ треньор към НПО ,,ЦОД” гр.Пловдив , на тема ,,У мения за работа в екип и общуване с клиенти” и „Развитие на лидерски умения” по проект на  оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към Европейски социален фонд.

Любим цитат:
Нищо не е прекалено хубаво, за да не бъде истина!
Нищо не е прекалено чудесно, за да не се случи!
Нищо не е прекалено хубаво за да не продължава да се случва!
Емилия Крушков
Емилия Крушков е психолог, водещ на интерактивни обучения и програми за личностно развитие и промяна, основател и управител на Център за превенция на стреса “Серенити” и "Академия на успеха". Емилия е член на Дружеството на българските психолози (BG - RP- 0906 ).
Емилия за себе си: "От 2002-ра година насам, водя обучения за възрастни, чрез интерактивни методи. Участвала съм в реализирането на програми за обучения на бизнес организации, местни власти и организации от нестопанския сектор във всички етапи на тренингите - логистиката, провеждането и оценка на ефективността. Освен това се занимавам активно в развитието на гражданското общество в България, чрез НПО сектора. Позициите, които съм заемала в трудовата си история, поставиха пред мен възможности за развитие на различни умения и най-вече възможност за тяхното приложение. Благодарение на тези възможности, се чувствам уверена да прилагам своите знания в области като: латералното мислене и насърчаване на креативността, ключови компетенции за адаптация, развитие и мотивиране на личността, справяне с неефективно поведение, мисли, чувства и навици, популяризиране на различни обучителни стилове...и много други. Практиката ме е направила прагматична и залагам на методите и техниките от типа „какво работи”, т.е. доказали своята ефективност". 

Николета Янева
Николета Янева  работи в сферата на обучение на възрастни от 2003 година. Водила е интерактивни обучения за безработни по програма ФАР също и програми за квалификация на педагози. Участвала е и в групова работа със зависими участници, под супервизия, по програма „Серенити”.
Работи като педагогически съветник в Професионална гимназия по строителни технологии "Пеньо Пенев" - Пловдив от 2001 до 2005 година и от 2009 година  до момента. От 2001 година работи и като преподавател по философските дисциплини в същото училище.
Николета Янева има магистърска степен по "Приложна социална психология"   и бакалавърска степен по "Социална педагогика" от Пловдивския университет. Завършила е успешно редица курсове и обучения.
Член е на Дружеството на психолозите в България. Активно участва  в дейността на секция „Психология в образованието”. 


Златка Чанева
Златка Чанева работи в сферата на обучения за възрастни от 2008 година. Води интерактивни обучения за кандидат-осиновители, участвала е в провеждането на обучения за кандидат-приемни родители и в групи за родителска взаимопомощ. Като част от екипа на UPSDA е участвала във воденето на обучение на тема "Междуличностно общуване и работа в екип" с учителите, възпитателите и административния състав на ЕГ "Пловдив". 
Работи като социален работник в Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Пловдив от месец март 2008г. в екип „Деца с увреждания”, а от август същата година води обучения за кандидат-осиновители. Преди това работи в Дом за възрастни с умствена изостаналост и Център за временно настаняване, както и като педагогически съветник по съвместителство. В момента е на длъжност ръководител на Център за обществена подкрепа към КСУДС.
Златка Чанева има бакалавърска степен по „Социална педагогика” от ПУ „П. Хилендарски”. Притежава сертификати за участия в обучения за: „Групова работа”, „Тренинг за треньори”, „Интегриране на деца със специални образователни потребности”, „Резилианс”, „Подходи за работа с деца с агресивно поведение и деца с тревожност», «Интерактивни методи за работа с деца», «НЛП техники за работа с родителите», «Системен подход за работа със семейства», «Техники за работа с деца, преживели насилие», «Методи за работа с деца за преодоляване на тъга и загуба», «Партниране на клиенти при взимане на решение» и др
.

Popular posts from this blog

Форум театър в Затвор Пловдив

Общо събрание на Сдружението

Практическа сесия по Релаксация